ثبت نام

عکاسی پیشرفته


 

سرفصل عکاسی ‍پیشرفته

تفاوتهای بنیادبن آناوگ و دیجیتال

بررسی انواع تصویر دیجیتال وکتور و  رستر

عکاسی منظره وپانوراما

HDR عکاسی

تکنیکهای فتومونتاژ

تکنیکهای اشیاح سازی رنگ در عکاسی

عکاسی خیابانی

عکاسی بدون ویزور

 

مدرس : مهدی پیرسلامی مدیرگروه عکاسی دانشگاه خبرنگاران* 

سالسابقهتدریسدرآموزشگاههایسینمائیوهنریمشهد*

*تدریسدرمرکز  علمیکاربردیفرهنگوهنر

*مدرسدورههایتدوینگر )فنیوحرفهای ( درکمیتهامدادامامخمینیمشهد

*مدرسدورههایعکاسی )فنیوحرفهای)درخبرگزاریفارس)واحدبینالملل)

*مدرسدورهعکاسی )فنیوحرفهای ( دربیمارستانرضویمشهد

*آزمونگردورههایمهارتیتحصیلیعکاسی،تصویربرداری،تدوینگرواحدآموزشادارهارشادخراسانرضوی

 

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
9 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
100000 تومان
شروع دوره :
1395-05-06
پایان دوره :
1395-06-17
برنامه هفتگی :
چهارشنبه 16-:30-15،17:30-16:45