ثبت نام

مبانی عکاسی


مقدمه دیجیتال

شناخت عناصر بصری و کادر بندی

تاریخچه عکاسی دیجیتال و اولین تصاویر ثبت شده

روند ثبت تصویر در دوربین 

آشنائی با انواع سنسور حساس به نور و بدنه دوربین

 

انواع فرمت

نحوه ذخیره سازی فایل دیجیتال و قابلیت فشرده سازی با انواع فرمت های متنوع

شناخت انواع کارت حاظه

آشنائی و عکاسی با فرمتهای raw:tiff:jpeg

 

بررسی توانمندی ها و کار با دوربین

با منو دوربین و کا با جزئیات

آشنائی با w.b و توانمندی تنظیم رنگ در دوربین به همراه تمرین

آشنائی با نور و شاتر و دیافراگم و تنظیو نور در دوربین به همراه تمرین

آشنائی با انواع لنز و کاربرد آن به همراه تمرین

  

آشنائی با نرم افزار

آشنائی با نرم افزار فتوشاپ

اصلاح کادر و تنظیم رنگ و نور

 

بررسی تکنیک های عکاسی

مدرس : مهدی پیرسلامی مدیرگروه عکاسی دانشگاه خبرنگاران* 

سالسابقهتدریسدرآموزشگاههایسینمائیوهنریمشهد*

*تدریسدرمرکز  علمیکاربردیفرهنگوهنر

*مدرسدورههایتدوینگر )فنیوحرفهای ( درکمیتهامدادامامخمینیمشهد

*مدرسدورههایعکاسی )فنیوحرفهای)درخبرگزاریفارس)واحدبینالملل)

*مدرسدورهعکاسی )فنیوحرفهای ( دربیمارستانرضویمشهد

*آزمونگردورههایمهارتیتحصیلیعکاسی،تصویربرداری،تدوینگرواحدآموزشادارهارشادخراسانرضوی

 

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
18 نفر
هزینه ثبت نام
100000 تومان
شروع دوره :
1395-05-02
پایان دوره :
1395-06-13
برنامه هفتگی :
دوشنبه-چهارشنبه 10-11:30