دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

سبک های نوین خبرنویسی

وحید اقدسی

درحال اجرا

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

درحال اجرا

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

درحال اجرا

مقاله نویسی

کورش شجاعی

درحال اجرا

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

درحال اجرا

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

درحال اجرا

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

درحال اجرا

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

درحال اجرا

کارگاه پردازش عکس

امین ابراهیمی

درحال اجرا

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

تکمیل ظرفیت

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

عکاسی حرفه ای

جمعی از اساتید عکاسی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش ادیوس

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

کارگاه پردازش عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

سبک های نوین خبرنویسی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

عکاسی پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

مبانی عکاسی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

طراحی برای انیمیشن

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی