دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

روزنامه نگاری افشاگرانه

مجید رضا فکری

شروع ثبت نام

یادداشت‌نویسی مطبوعاتی

علیرضا رضا خواه

شروع ثبت نام

خبرنویسی مقدماتی

امیرحسین یزدان پناه

شروع ثبت نام

تولید نشریه

سید مصطفی صابری

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

خبرنویسی در فضای مجازی

مجتبی سلیمی

پایان برگزاری

ویراستاری

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

خبر نویسی پیشرفته - رویترزی

امیرحسین یزدان پناه

پایان برگزاری

گزارشگری افشاگرانه

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

زبان ویژه خبرنگاران

علیرضا رضا خواه

پایان برگزاری

صفر تا صد تولید نشریه

سید مصطفی صابری

پایان برگزاری

استراتژی های تولید محتوا در فضای مجازی

حبیب نیکجو

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

خبرنویسی

امیرحسین یزدان پناه

پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

خبرنویسی

وحید اقدسی