دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

خبرنویسی در فضای مجازی

مجتبی سلیمی

پایان برگزاری

خبر نویسی پیشرفته - رویترزی

امیرحسین یزدان پناه

پایان برگزاری

ویراستاری

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

زبان ویژه خبرنگاران

علیرضا رضا خواه

پایان برگزاری

گزارشگری افشاگرانه

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

استراتژی های تولید محتوا در فضای مجازی

حبیب نیکجو

پایان برگزاری

صفر تا صد تولید نشریه

سید مصطفی صابری

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی

امیرحسین یزدان پناه

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

خبرنویسی

وحید اقدسی