دوره های آموزشی زمستان
تکمیل ظرفیت

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

تکمیل ظرفیت

سبک شخصی در عکاسی

نوشین وفادار

درحال اجرا

پرتره استودیویی

علی حسینیان

درحال اجرا

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

تکمیل ظرفیت

عکاسی پرتره محیطی

مهدی پیرسلامی

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - پسران

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

تک‌جلسه‌های عکاسی

نوشین وفادار

پایان برگزاری

نور پردازی استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی