رسانه ها باید ستاد دایمی بحران باشند

اهمیت رســانه ها در بحران مشخص می شود؛ زیرا باعث ریزش یا رویش مخاطبانشان میگردد. وی افزود: رســانهها در بروز برخی بحران ها همچون سیل و زلزله و بالیای طبیعی نقشــی ندارند، اما در فراز و فرود این بحران ها نقش اساســی دارند؛ چراکه می توانند پیامدهای منفی این بحرانها را کنترل کنند.
تاریخ انتشار : ١٣٩٥/٠٥/٣٠

 زهره کهندل / یک  اســتاد ارتباطــات با بیــان اینکه  تحریریه رسانه ها و روابط عمومی ها  باید ســتاد دایمی بحران باشــند،  گفت: عملکرد رســانه ها در بحران   میتواند بحران زا یا بحران زدا باشد؛  زیرا بــر افکار عمومــی اثرگذارند.  دکتــر اکبر نصراللهی در نشســت تخصصی «پوشــش خبری بحران» توضیح داد: اهمیت رســانه ها در بحران مشخص می شود؛ زیرا باعث ریزش یا رویش مخاطبانشان میگردد.  وی افزود: رســانهها در بروز برخی بحران ها همچون سیل و زلزله و بالیای  طبیعی نقشــی ندارند، اما در فراز و فرود این بحران ها نقش اساســی دارند؛ چراکه می توانند پیامدهای منفی این بحرانها را کنترل کنند.

 او بــا بیان اینکــه نتایج حاصــل از بحــران، تابع مدیریت رسانه هاســت،  خاطرنشــان کرد: یکی از شــاخص های موفقیت افراد و رسانه ها، کنترل و  مدیریت بحران هاست؛ زیرا در بحران، توجه مردم به رسانه ها بیشتر می شود  و رسانه های حرفه ای از این فرصت برای جذب مخاطب و افزایش اعتبارشان  اســتفاده میکنند. وی پس از بیان اینکه غفلــت در مدیریت اخبار بحران،  باعث بروز بحران در رســانه می شود، به پوشــش خبری کودتای ترکیه در  شــبکه خبر اشاره کرد و گفت: با اینکه شبکه خبر در ترکیه، دفتر خبری و  دو خبرنگار داشت، اما اولین خبر از این کودتا با یک ساعت و نیم تأخیر به  نقل از رویترز در خبری 27 ثانیه ای در شبکه خبر اعالم شد.  او با اشــاره به اهمیت ســرعت در اطالعرســانی توضیح داد: افکار عمومی   مثل لوحســفید است و اگر شبهه ای در افکار عمومی ایجاد شود، پاککردن  آن ســخت است. سرعت در اطالع رسانی در شــرایط کنونی که شبکه های  اجتماعی توسعه یافته اند، بسیار مهم است. نصراللهی گفت: اگر رســانه ای، بحران را مدیریت نکند، خودش دچار بحران  می شود؛ چون اعتماد مخاطب را از دست می دهد.  او در تشــریح وضعیت اطالعرســانی حادثه منا در رسانه های داخلی گفت:  غلبه فضای احساسی و عاطفی بر اخبار این ماجرا به ویژه در روزهای نخست  و فقدان تحلیل و پرداخت ســطحی به ماجرای منا از مشــکالت بسیاری از  رسانه ها در این رویداد بود. مؤلف کتاب »مدیریت پوشــش خبری بحران« افزود: روزنامه ها تحلیل های  خوبی درباره ماجرای منا نداشــتند. فضای مجازی در این باره اطالع رسانی  داشــت و رســانه ملی و دیگر رســانه های رســمی باید اطالعات تحلیلی   میدادند، اما احساســی برخورد کردند. بی توجهی و کم توجهی به نیازهای  روانی خانواده ها و حجاج مســتقر در مکه و مجروحان، نشــان دادن تصاویر  فجیع ضمن نقض حقوق قربانیان و خانواده هایشان و زیرسؤالبردن قداست  حج، از ضعف های اطالع رسانی این حادثه بود. وی خاطرنشــان کرد: در بحرانی همچون حادثه منا، حجم و میزان پوشش  اخبــار و نوع نمایش آن با انتظارات حرفه ای و اخالقی تناســب نداشــت،  درحالی که مدیریت رسانه، اقدامی هوشمندانه است. نصراللهی با بیان اینکه اخالق مداری در شــرایط بحرانی بســیار مهم است،  گفت: در بحث پوشــش خبری این حادثه، رســانه ها جوگیر شدند و تصویر  جنازه ها را پشت سرهم نشان می دادند و چاپ میکردند.   او با ارایه پیشــنهادهایی برای پوشــش رســانه‌ای حادثــه ای همچون منا  خاطرنشــان کرد: تشریح مسؤولیت حقوقی و پرداخت روندی به ماجرا مهم   اســت. از سال گذشته تاکنون چقدر به این حادثه در رسانهها پرداخته شده  است؟ به سالگرد آن نزدیک می شــویم و رسانهها باید مسؤوالن را در مقام   پاسخ گویی قرار دهند؛ چون رسانهها نماینده افکار عمومی اند. در بسیاری از   بحران ها، رسانهها نگاه نقطه ای کوتاه مدت دارند، درحالیکه درباره بحران ها  باید نگاه روندی و پیگیرانه داشــت؛ یعنی باید به بهانه های مختلف، منطقی  و هوشمندانه آن ماجرا را ادامه داد.  وی در پایــان تأکید کرد: رســانهها نبایــد به بحران ها نگاه اداری داشــته  باشند. نگاه خبری، نگاهی مســؤوالنه است؛ مثلا درباره پوشش بحران های طبیعی همچون ســیل، رسانه‌ها مسؤولیت شــرعی دارند. اخبار هواشناسی در همه جای دنیا مهم اســت، ولی در کشور ما جدی گرفته نشده و لحن و واژه‌های هشداردهنده به این ماجرا ندارند.

منبع:قدس