اردوی آموزشی عکاسی در شب برگزار شد

اردوی آموزشی عکاسی با هدف آشنایی با «شیوه های عکاسی در شب» برای هنرجویان کلاس عکاسی پیشرفته برگزار شد.
تاریخ انتشار : ١٣٩٥/١٠/٠٤

تعدادی از عکس های هنرجویان؛ مجموعه توریستی چالیدره

مهسا غفوریان

=*=*=*=*=

=*=*=*=*=

مریم جعفری

=*=*=*=*=

مهسا هاشمی

=*=*=*=*=

محمد ظریف