اردوی آموزشی عکاسی در شب برگزار شد

اردوی آموزشی عکاسی با هدف آشنایی با «شیوه های عکاسی در شب» برای هنرجویان کلاس عکاسی پیشرفته برگزار شد.

تعدادی از عکس های هنرجویان؛ مجموعه توریستی چالیدره

مهسا غفوریان

=*=*=*=*=

=*=*=*=*=

مریم جعفری

=*=*=*=*=

مهسا هاشمی

=*=*=*=*=

محمد ظریف